Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene verhuurvoorwaarden worden gebruikt door de heer J. Wolf handelend onder de naam Lichtletters Huren BV, zaakdoende te Reek (gemeente Landerd), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89643062.

Artikel 2. Definities
Overeenkomst: De overeenkomst van huur/verhuur, althans iedere andere overeenkomst die door Lichtletters Huren BV met een wederpartij wordt gesloten;
Partijen: Lichtletters Huren BV en haar wederpartij;
Lichtletters Huren BV: Gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Website: De website van Lichtletters Huren BV te raadplegen via www.lichtletters-huren.nl;
Wederpartij: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Lichtletters Huren BV sluit;
Zaken: De door Lichtletters Huren BV verhuurde of verkochte lichtletters, photobooth of andere (feest)artikelen.

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen partijen, waaronder die uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
3.2 Alle bedingen in deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn niet alleen gesloten ten behoeve van Lichtletters Huren BV, maar ook ten behoeve van derden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Lichtletters Huren BV zijn ingeschakeld.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen of offertes van Lichtletters Huren BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Een offerte uitgebracht door Lichtletters Huren BV houdt geen beschikbaarheidsgarantie in van die zaken voor de geoffreerde datum.
4.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Lichtletters Huren BV naar aanleiding van een offerte-aanvraag van de klant. Deze schriftelijke bevestiging bestaat uit een bevestigingse-mail inclusief de factuur voor de bestelling met daarin alle details van de bestelling.
4.3 In afwijking van het onder artikel 4.1 bepaalde kan de overeenkomst ook tot stand komen doordat Lichtletters Huren BV na ontvangst van een daartoe strekkend aanbod van de wederpartij aanvangt met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst.
4.4 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt door of namens Lichtletters Huren BV, binden hem slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door hem schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
4.5 Met betrekking tot de door de wederpartij of door derden verstrekte gegevens, aanvaardt Lichtletters Huren BV geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.
 
Artikel 5. Huurtermijn
5.1 De huurperiode omvat mede de benodigde tijd voor de installatie van de zaken op locatie, in het geval dat partijen zijn overeengekomen dat Lichtletters Huren BV zorgdraagt voor aflevering en installatie van de zaken op de overeengekomen locatie.
5.2 De wederpartij haalt de zaken op de ingangsdatum van de overeenkomst zelf op bij een van de afhaallocaties van Lichtletters Huren BV. Partijen kunnen ook overeenkomen dat de zaken worden bezorgd bij de wederpartij door inschakeling van een pakketleverancier zoals PostNL, DHL e.d. of doordat Lichtletters Huren BV zorgdraagt voor de aflevering van de zaken bij de wederpartij of een andere tussen partijen overeengekomen locatie. De kosten verbonden aan verzending via een pakketleverancier of voor aflevering van de zaken bij de wederpartij of op de overeengekomen locatie komen voor rekening van de wederpartij. De huurovereenkomst vangt aan op het moment dat de zaken door de wederpartij worden opgehaald, op het moment dat de zaken door Lichtletters Huren BV worden aangeboden ter bezorging aan een pakketleverancier dan wel op het moment dat Lichtletters Huren BV de zaken bij de wederpartij of op de overeengekomen locatie aflevert.
5.3 De huurovereenkomst eindigt op het moment dat de wederpartij de zaken weer terugbrengt op de overeengekomen afhaallocaties van Lichtletters Huren BV. In geval partijen zijn overeengekomen dat de zaken via een pakketleverancier worden verzonden of door Lichtletters.nl worden afgeleverd, eindigt de huurovereenkomst op het moment dat Lichtletters Huren BV de zaken weer via de pakketleverancier retour heeft ontvangen respectievelijk op het moment dat Lichtletters Huren BV de zaken bij de wederpartij of op de overeengekomen locatie heeft opgehaald. Het verzenden van de zaken via een pakketleverancier geschiedt voor risico van de wederpartij.
           
Artikel 6. Annulering
6.1 Binnen 24 uur na de schriftelijke bevestiging van een bestelling door middel van de factuur van Lichtletters Huren BV kan de bestelling kosteloos worden geannuleerd of worden gewijzigd¹, tenzij de huurperiode aanvangt binnen één week na de datum van de bestelling. Na deze 24 uur kan een met Lichtletters Huren BV aangegane overeenkomst slechts op schriftelijk verzoek van de wederpartij, met schriftelijke instemming van Lichtletters Huren BV en tegen betaling van annuleringskosten worden geannuleerd. Deze annuleringskosten vormen een redelijke vergoeding van het door Lichtletters Huren BV geleden nadeel als gevolg van de annulering van de bestelling.
6.2 De annuleringskosten bedragen:
• 40 % van de huurprijs bij annulering meer dan drie maanden voor aanvang van de huurperiode;
• 50 % van de huurprijs bij annulering meer dan twee maanden voor aanvang van de huurperiode;
• 60 % van de huurprijs bij annulering meer dan één maand voor aanvang van de huurperiode;
• 70 % van de huurprijs bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de huurperiode;
• 80 % van de huurprijs bij annulering korter dan één week voor aanvang van de huurperiode.
6.3. In het geval een evenement of feest waarvoor de zaken zijn besteld niet doorgaat als gevolg van het coronavirus, een andere pandemie of overheidsmaatregelen die zijn uitgevaardigd in verband met het coronavirus of een andere pandemie is kosteloze annulering van de bestelling niet mogelijk, behoudens in de periode genoemd in artikel 6.1. In deze gevallen is het bepaalde in artikel 6.2 onverkort van toepassing.

¹ Bij elke volgende wijziging van de bestelling zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Uitvoering overeenkomst
7.1 Lichtletters Huren BV is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
7.2 In het geval partijen zijn overeengekomen dat de zaken door Lichtletters Huren BV bij de wederpartij of op een overeengekomen locatie worden afgeleverd, dan is de wederpartij verplicht ervoor te zorgen dat de afleverlocatie goed bereikbaar is met een bakwagen.
7.3 De zaken worden niet door Lichtletters Huren BV een trap of een verdieping op getild. Indien dit aan de orde is, zal de wederpartij hiervoor zelf voor eigen rekening en risico moeten zorgen. Hetzelfde geldt voor installatie van de zaken op gevaarlijke locaties, zoals bijvoorbeeld hoog op een podium). Indien dit aan de orde is, zal de wederpartij hiervoor zelf voor eigen rekening en risico moeten zorgen.

Artikel 8. Risico, schade en verlies
8.1 Gedurende de huurperiode zijn de zaken voor risico van de wederpartij en is de wederpartij verantwoordelijk voor deze zaken. Dit betekent dat de wederpartij gedurende de huurperiode aansprakelijk is voor de schade van Lichtletters Huren BV als gevolg van diefstal, verduistering, verlies, vermissing, beschadiging, vandalisme, brand, ontploffings- en waterschade etc. Van of met betrekking tot de gehuurde zaken. De schadevergoeding die de wederpartij in zo’n situatie minimaal aan Lichtletters Huren BV dient te betalen bedraagt minimaal € 200,00. In artikel 5 staat beschreven wanner de huurtermijn aanvangt en eindigt.
8.2 Schade aan de gehuurde zaken dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking, aan Lichtletters Huren BV te worden gemeld.
8.3 Ingeval van diefstal, verduistering c.q. vermissing van de zaken binnen de huurperiode is de wederpartij verplicht dit binnen 48 uur na ontdekking aan Lichtletters Huren BV te melden en van de diefstal aangifte te doen bij het politiebureau. Tevens is de wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Lichtletters Huren BV te overhandigen.
8.4 In afwijking van het in artikel 8.3 bepaalde, geldt, voor zover het de ontvreemde zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal van de politie, als einde van de huurperiode. Voor eventuele overige gehuurde zaken op basis van dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn eindigt op de in artikel 5 genoemde wijze.
8.5 Indien de wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Lichtletters Huren BV te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.
8.6 Bij diefstal of (economische) total loss van de gehuurde zaken, verplicht de wederpartij zich de schade aan Lichtletters Huren BV te vergoeden tegen de in overeenkomst overeengekomen waarde van de betreffende zaken. Indien partijen in de huurovereenkomst deze waarde niet zijn overeengekomen, dient de vervangingswaarde te worden vergoed. Ingeval herstel nog mogelijk is, verplicht de wederpartij zich tot vergoeding van alle kosten die met het herstel gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan c.q. diefstal van onderdelen en/of toebehoren van de gehuurde zaken. Daarnaast blijft de wederpartij in een dergelijke situatie aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Lichtletters Huren BV geleden schade (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend expertisekosten, omzet- en/of winstderving etcetera).
8.7 Voor vermiste zaken, waarvoor door Lichtletters Huren BV al de dagwaarde bij de wederpartij in rekening is gebracht en die later alsnog door de wederpartij worden gevonden en aan Lichtletters Huren BV worden teruggegeven, is de wederpartij de huurprijs tot aan de uiteindelijke datum van teruggave verschuldigd. Deze huurprijs wordt door Lichtletters Huren BV in mindering gebracht op de aan de wederpartij te betalen vergoeding van de dagwaarde.
8.8 De door of namens Lichtletters Huren BV gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komen rechtstreeks voor rekening van de wederpartij. De wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de wederpartij wordt uitgevoerd, door een door Lichtletters Huren BV. aangewezen, erkend expertisebureau, indien dit door Lichtletters Huren BV wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Lichtletters Huren BV.
8.9 De wederpartij wordt aansprakelijk gehouden voor de schade van Lichtletters Huren BV, ongeacht of zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van de gehuurde zaken schuld heeft.

Artikel 9. Verplichtingen wederpartij

9.1 De wederpartij verplicht de zaken te gebruiken met inachtneming van de instructies van Lichtletters Huren BV. De zaken zijn niet bestand tegen water (niet waterproof). De wederpartij dient er daarom te allen tijde voor te zorgen dat de zaken niet nat (kunnen) worden. Indien de wederpartij zich niet aan de instructies van Lichtletters Huren BV houdt, is de wederpartij aansprakelijk voor de schade die Lichtletters Huren BV daardoor lijdt.
9.2 De wederpartij dient de gehuurde zaken op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Lichtletters Huren BV te retourneren in dezelfde staat als waarin de wederpartij de zaken heeft ontvangen bij aanvang van de overeenkomst, derhalve schoon en onbeschadigd. De wederpartij dient de gehuurde zaken hierbij aan te leveren overeenkomstig de instructies van Lichtletters.nl. Indien de gehuurde zaken niet tijdig of niet in voornoemde staat worden geretourneerd waardoor Lichtletters Huren BV geen uitvoering kan geven aan een volgende overeenkomst met een derde, dan komt de schade die Lichtletters Huren BV in dat geval lijdt, voor rekening van de wederpartij.
9.3 Indien de gehuurde zaken niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Lichtletters Huren BV worden geretourneerd, dan wel het gestelde in artikel 8.5 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door Lichtletters Huren BV aan de wederpartij door Lichtletters Huren BV schriftelijk een laatste mogelijkheid geboden om de gehuurde zaken alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt zodra de gehuurde zaken alsnog door Lichtletters Huren BV worden ontvangen, dan wel op de datum zoals vermeld in het door de wederpartij aan Lichtletters Huren BV overhandigde proces-verbaal van de politie met daarin de (vermoedelijke) datum van diefstal. Indien Lichtletters Huren BV de gehuurde zaken na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft ontvangen dan wel geen bewijs van een aangifte heeft ontvangen, dan is de wederpartij in verzuim. Naast de tot dat moment verschuldigde huurprijs is de wederpartij in dat geval tevens de vervangingswaarde van de niet geretourneerde zaken aan Lichtletters Huren BV verschuldigd.
9.4 De wederpartij verplicht zich ertoe Lichtletters Huren BV te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken te verschaffen, aanspraken van derden op de gehuurde zaken af te wijzen en Lichtletters Huren BV hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is uitsluitend toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Lichtletters Huren BV.
9.5 De wederpartij verplicht zich de zaken meteen na ontvangst bij (af)levering te controleren op volledigheid, beschadigingen en eventuele gebreken. Indien de wederpartij niet onmiddellijk na inontvangstname van de zaken bij (af)levering heeft geklaagd over incompleetheid, beschadigingen of gebreken van de zaken, worden de zaken geacht bij (af)levering in goede staat te zijn ontvangen.

Artikel 10. Gebruik

10.1 De gehuurde zaken mogen uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden waarvoor de zaken bestemd zijn.
10.2 De wederpartij verplicht zich als een goed huurder voor de gehuurde zaken en het goed functioneren daarvan te zorgen.
10.3 De gehuurde zaken mogen door de wederpartij niet worden gebruikt op locaties waar het gebruik en/of de aanwezigheid van de zaken enigerlei risico voor (het verlies van of vernieling als gevolg van contact met water) de zaken met zich meebrengt.
10.4 Lichtletters Huren BV is gedurende de huurperiode bevoegd de staat van de zaken, de locatie waarop zich de zaken bevinden en de wijze waarop met de zaken wordt omgegaan, te controleren. De wederpartij verleent hierbij onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Lichtletters Huren BV om de locatie waar de gehuurde zaken zich bevinden te betreden.

Artikel 11. Prijzen
11.1 Alle in de overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en overige overheidsheffingen. De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
11.2 In de op de website vermelde prijzen zijn installatie- en demontagekosten niet inbegrepen. Indien (de)montage door de wederpartij is gewenst, zullen de daaraan verbonden kosten bij de wederpartij in rekening worden gebracht.
11.3 Lichtletters Huren BV heeft het recht, ook na de totstandkoming van de overeenkomst, van overheidswege opgelegde wijzingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld gerekend worden belastingverhogingen en -aanpassingen en prijsbeschikkingen van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat of het Ministerie van Financiën, alsnog in de prijzen door te berekenen.
11.4 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan, is Lichtletters Huren BV eveneens gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
11.5 Indien partijen zijn overeengekomen dat Lichtletters Huren BV de zaken bij het einde van de overeenkomst bij de wederpartij of op een overeengekomen locatie komt ophalen en de zaken op het overeengekomen ophaaltijdstip nog niet gereed blijken te zijn om mee te nemen, bijvoorbeeld omdat een ceremonie of festiviteit is uitgelopen, dan is Lichtletters Huren BV gerechtigd de wachttijd en/of andere daardoor ontstane (on)kosten achteraf bij de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 12. Betaling

12.1 Er geldt een betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien Lichtletters Huren BV binnen deze termijn geen volledige betaling van de overeengekomen prijs heeft ontvangen, is de wederpartij – zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist – in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Lichtletters Huren BV direct opeisbaar. Over de tijd dat de wederpartij in verzuim is, is de wederpartij, in het geval zij de overeenkomst heeft gesloten in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een vertragingsrente verschuldigd van 12 % per jaar.
12.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor het verkrijgen van betaling van het door de wederpartij verschuldigde, komen voor rekening van de wederpartij. In het geval de wederpartij de overeenkomst met Lichtletters Huren BV heeft gesloten in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke incassokosten forfaitair gesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00.
12.3 De wederpartij doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
12.4 De wederpartij doet afstand van het recht om een schuld aan Lichtletters Huren BV te verrekenen met een vordering op Lichtletters-huren.
12.5 Lichtletters Huren BV is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst betaling van een waarborgsom te verlangen. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van de gehuurde zaken. Indien de wederpartij een voorschot of waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Lichtletters Huren BV de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Lichtletters Huren BV op schadevergoeding.
12.6 De waarborgsom mag door de wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van de gehuurde zaken. Bij het einde van de overeenkomst heeft Lichtletters Huren BV echter het recht om door de wederpartij verschuldigde bedragen te verrekenen met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de wederpartij aan al zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 13. Eigendom

13.1 De zaken blijven te allen tijde eigendom van Lichtletters Huren BV, ongeacht de duur van de overeenkomst.
13.2 De wederpartij is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Lichtletters Huren BV, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. De wederpartij is evenmin, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Lichtletters Huren BV, gerechtigd de gehuurde zaken te verplaatsen naar een andere locatie dan de in de overeenkomst c.q. op de factuur genoemde locatie.
13.3 De wederpartij zal Lichtletters Huren BV onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen indien de gehuurde zaken in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Indien de wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaken, dient hij/zij Lichtletters Huren BV hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Bovendien zal de wederpartij aan Lichtletters Huren BV op haar eerste verzoek hiertoe mededelen waar de betreffende zaken zich bevinden.
13.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaken, (voorlopige) surseance van betaling of een faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte brengen van de eigendomsrechten van Lichtletters Huren BV.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van Lichtletters Huren BV

14.1 Lichtletters Huren BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.2 Lichtletters Huren BV is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de wederpartij. Onder gevolgschade is in ieder geval begrepen bedrijfsstagnatie, verlies, winstderving.
14.3 In geval van aansprakelijkheid van Lichtletters Huren BV is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag (exclusief BTW) dat door Lichtletters Huren BV op basis van de overeenkomst aan de wederpartij in rekening is gebracht en door de wederpartij tijdig is voldaan, met een maximum van € 1.250,00 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.
14.4 Niet uitgesloten is aansprakelijkheid van Lichtletters Huren BV die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lichtletters Huren BV of haar leidinggevende ondergeschikten.
14.5 De wederpartij zal Lichtletters Huren BV vrijwaren voor aanspraken van derden voor schade ontstaan met, door of in verband met de zaken.
14.6 Elke aansprakelijkheid van Lichtletters Huren BV vervalt door het verloop van zes maanden vanaf de schadedatum.

Artikel 15. Overmacht
15.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Lichtletters Huren BV in de nakoming van enigerlei verplichting jegens de wederpartij niet aan Lichtletters Huren BV kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Lichtletters Huren BV onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichting jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Lichtletters Huren BV kan worden gevergd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, werkonderbrekingen, de uitbraak van een pandemie en ingevoerde overheidsmaatregelen als gevolg van een pandemie.
15.2 Tot de in artikel 15.1 genoemde omstandigheden behoort ook het geval dat Lichtletters Huren BV door extreme verkeersomstandigheden of weersomstandigheden niet in staat is aan zijn (af)leveringsverplichtingen te voldoen. Van extreme verkeers- of weersomstandigheden is in ieder geval sprake indien het KNMI een weeralarm heeft afgegeven.
15.3 Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 15.1 of 15.2 voordoet als gevolg waarvan Lichtletters Huren BV niet aan zijn verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Lichtletters Huren BV niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie tien (10) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Lichtletters Huren BV is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Lichtletters Huren BV als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 16. Ontbinding
16.1 Lichtletters Huren BV. is gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar vermogen of delen daarvan verliest.
16.2 Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Lichtletters Huren BV hierdoor geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten van het via een pakketleverancier retourneren van de zaken aan Lichtletters Huren BV dan wel de kosten verbonden aan het ophalen door Lichtletters Huren BV van de zaken bij de wederpartij of op de overeengekomen locatie.

Artikel 17. Privacy
17.1 De wederpartij wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Lichtletters Huren BV en in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
17.2 Lichtletters Huren BV mag de persoonsgegevens van zijn wederpartij uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of voor het afhandelen van een klacht.
17.3 In het geval de gehuurde zaak bestaat uit een photobooth zullen de foto’s in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden geplaatst op een niet openbare website die uitsluitend voor de wederpartij (en zijn/haar gasten) via een aan de wederpartij verstrekte (toegangs)code of (toegangs)link.

Artikel 18. Geschillen en toepasselijk recht
18.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Oost-Brabant. In geval de wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de rechter in het arrondissement Oost-Brabant bevoegd van alle geschillen kennis te nemen, tenzij de wederpartij binnen een maand nadat de gebruiker zich op dit beding beroept, heeft aangegeven om voor de beslechting van een geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Aanvullende bepalingen in geval van koop/verkoop
In het geval de overeenkomst tussen partijen bestaat uit een koopovereenkomst zijn naast de hierboven weergegeven algemene voorwaarden nog onderstaande voorwaarden aanvullend van toepassing.

Artikel 19. Levering

19.1 De door de wederpartij bestelde zaken kunnen afhankelijk van de voorkeur van de wederpartij door de wederpartij bij Lichtletters Huren BV worden afgehaald of door Lichtletters Huren BV worden afgeleverd.
19.2 In het geval dat de wederpartij er voor kiest de zaken bij Lichtletters Huren BV af te halen, neemt Lichtletters Huren BV na zijn bevestiging van de bestelling contact op met de wederpartij om het moment van levering overeen te komen.
19.3 Indien de wederpartij er voor kiest de bestelde zaken te laten afleveren, neemt Lichtletters Huren BV na zijn bevestiging van de bestelling contact op met de wederpartij om het moment, de plaats en de (transport)kosten van aflevering overeen te komen.
19.4 De overeengekomen (af)leverdatum geldt in geen enkel geval als fatale termijn. In geval van overschrijding van de leveringstermijn, heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
19.5 De door de wederpartij gekochte zaken zijn vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst voor risico van de wederpartij.
19.6 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op de tussen partijen overeengekomen (af)leverdatum. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies voor de levering, dan zullen de zaken door Lichtlettershuren.nl voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen. De wederpartij zal in dat geval alle daarmee gepaard gaande kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten en de transportkosten, aan Lichtletters Huren BV verschuldigd zijn.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud
20.1 Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor alle vorderingen tot betaling wegens het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van de met Lichtletters Huren BV gesloten overeenkomst(en).
20.2 In het geval de wederpartij met betaling te laat is dan wel als er gegronde reden bestaat aan te nemen dat de wederpartij niet of te laat zal betalen, is Lichtletters Huren BV bevoegd alle door hem geleverde zaken, die overeenkomstig het vorige lid zijn eigendom zijn gebleven, terug te nemen.
 
Artikel 21. Controle en reclameren
21.1 De wederpartij dient de geleverde zaken meteen bij (af)levering of zo spoedig mogelijk daarna te controleren. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
21.2 Alle reclames dienen in ieder geval binnen veertien dagen na (af)levering van de zaken schriftelijk bij Lichtletters Huren BV te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van de wederpartij om een beroep te doen op non-conformiteit.