Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen, diensten en (overige) (rechts)handelingen uitgaande van Lichtletters-Huren.nl, dan wel gesloten tussen Lichtletters-Huren.nl ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62531816, hierna ook te noemen “verhuurder” of “verkoper” en derden, hierna ook te noemen “klant”. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze van de algemene voorwaarden afwijkende afspraken, zijn niet rechtsgeldig tenzij die afwijkende afspraken schriftelijk of per mail overeengekomen zijn. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing. De klant kan zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.¬†Lees de algemene voorwaarden goed door! Wij raden u aan deze voorwaarden op te slaan en/of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt verstaan onder:

Lichtletters-Huren.nl: Lichtletters-Huren.nl (verhuurder en/of verkoper) en haar handelsnamen, gevestigd te Megen en zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 62531816.

Website: De website van Lichtletters-Huren.nl, te raadplegen via www.Lichtletters-Huren.nl.

Klant: De natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een (huur- en/of koop)overeenkomst aangaat met Lichtletters-Huren.nl.

Opdracht: De door de klant aan Lichtletters-Huren.nl verstrekte opdracht welke, in de ruimste zin van het woord, betrekking heeft op het verkopen en/of verhuren en/of het in bruikleen geven van zaken en/of het leveren van aanvullende en/of andere diensten en/of goederen als omschreven in de overeenkomst.

Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen Lichtletters-Huren.nl en klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Partijen: Alle betrokken partijen, te weten Lichtletters-Huren.nl en klant(en).

Meerwerk: Alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de klant gesloten overeenkomst, waardoor Lichtletters-Huren.nl en/of de door haar ingeschakelde toeleveranciers meer dan wel gewijzigde werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken.

Zaken:¬†De door Lichtletters-Huren.nl voor het uitvoeren van de opdracht gebruikte, hierna ook te noemen ‚Äúgoederen‚ÄĚ of ‚Äúproduct(en)‚ÄĚ, c.q. De ten behoeve van de uitvoering van de opdracht aan de klant verhuurde / verkochte of anderszins in gebruik gegeven zaken, zoals lichtletters, kabels, dimmers e.d.

Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen / Overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijdens Lichtletters-Huren.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Bezichtiging van een verhuur-/verkooplocatie of wijziging van het concept kunnen noodzakelijkerwijs wijzigingen met zich meebrengen, ook in een reeds gesloten overeenkomst. Een overeenkomst en/of wijziging en/of aanvulling van een overeenkomst komt tot stand door eerst een schriftelijke of mondelinge bevestiging van de klant en vervolgens een bevestiging van Lichtletters-Huren.nl. Geen overeenkomst komt tot stand indien sprake is van aantoonbare fouten in de aanbiedingen en/of bevestigingen van Lichtletters-Huren.nl. Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van Lichtletters-Huren.nl of andere voor Lichtletters-Huren.nl optredende tussenpersonen zijn voor Lichtletters-Huren.nl niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Lichtletters-Huren.nl. De klant zal gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst indien hij tegen de inhoud van deze bevestiging niet binnen drie werkdagen na dagtekening daarvan bij Lichtletters-Huren.nl schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als er sprake is van meerdere klanten zijn alle klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de gezamenlijke klanten. Lichtletters-Huren.nl is bevoegd van personen die van hem willen huren en/of kopen te verlangen dat zij zich legitimeren middels een geldig en gangbaar legitimatiebewijs. Indien de aanbieding is gebaseerd op de door klant verstrekte gegevens mag Lichtletters-Huren.nl van de juistheid daarvan uitgaan. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Lichtletters-Huren.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen. Lichtletters-Huren.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Lichtletters-Huren.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op normale omstandigheden en normale werkuren. Lichtletters-Huren.nl is gerechtigd een redelijke aanbetaling te verlangen alsook een zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen. Indien een zaak van Lichtletters-Huren.nl wordt gekocht, gaat de eigendom van deze zaak pas over nadat Lichtletters-Huren.nl de volledige betaling heeft ontvangen. Overeengekomen termijn gelden als fatale termijnen. Indien een klant een termijn niet nakomt, is daarmee sprake van verzuim.

Artikel 3. Prijzen en informatie
Tenzij anders vermeld gelden alle op de website en in andere van Lichtletters-Huren.nl afkomstige materialen vermelde prijzen exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en kosten, waaronder energie-, op- en afbouw-, reis-, verblijf-, parkeer-, transport-, administratie-, verzekeringskosten, en andere kosten samenhangende met de uitvoering van de overeenkomst, anders dan de daadwerkelijke prijzen.¬†Indien er bezorg-, verzend- en/of afhaalkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.Een stijging van de kosten voor Lichtletters-Huren.nl welke optreedt na het sluiten van de overeenkomst ‚Äď bijvoorbeeld een hogere inkoopprijs van een onderaannemer, of een stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten, BTW of enige andere overheidsheffing ‚Äď mag Lichtletters-Huren.nl aan klant doorberekenen. Alle door Lichtletters-Huren.nl aangegeven prijzen zijn gebaseerd op betaling v√≥√≥r levering. De prijzen van Lichtletters-Huren.nl zijn gebaseerd op standaarduitvoeringen in standaardsituaties (bezorging en retour) en Lichtletters-Huren.nl gaat ervan uit dat transportmaterialen als karren, containers, flight cases en dergelijke tijdens de verhuurperiode op de locatie (opgeslagen) kunnen blijven. Als blijkt van afwijkingen, heeft Lichtletters-Huren.nl het recht eventuele meerkosten aan klant in rekening te brengen. Eventueel door klant aan Lichtletters-Huren.nl of diens personeel aangeboden maaltijden en of consumpties worden geacht uit coulance te zijn verstrekt en kunnen niet bij Lichtletters-Huren.nl in rekening worden gebracht.¬†¬†De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Lichtletters-Huren.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Lichtletters-Huren.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Lichtletters-Huren.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst
Lichtletters-Huren.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Lichtletters-Huren.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Klant is gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, die Lichtletters-Huren.nl nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lichtletters-Huren.nl te verstrekken. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van de aan Lichtletters-Huren.nl ter beschikking gestelde gegevens en/of bescheiden. Zodra een koop-bestelling door Lichtletters-Huren.nl is ontvangen, stuurt Lichtletters-Huren.nl de producten zo spoedig mogelijk toe. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.  Indien Lichtletters-Huren.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Lichtletters-Huren.nl raadt klanten aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. Lichtletters-Huren.nl is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 
Artikel 5. Herroepingsrecht / Retour
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen en voor producten die naar uw specificatie gemaakt zijn.

Artikel 6. Betaling
De overeengekomen prijs dient door klant middels wijze zoals aangegeven op de website aan Lichtletters-Huren.nl te worden voldaan binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de aanvangsdatum van een reservering binnen de betalingstermijn van 30 dagen valt, dient Klant de factuur uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de aanvangsdatum te betalen. Twisten ten aanzien van facturen en/of enige reclamatie dienen binnen acht dagen door klant aan Lichtletters-Huren.nl schriftelijk of per mail kenbaar te worden gemaakt. De klant is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van de betalingsverplichting. De klant is verplicht op eerste verzoek of sommatie van Lichtletters-Huren.nl zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek/deze sommatie of wanneer een klant in verzuim is met tijdige en/of gehele betaling van eerder verzonden factu(u)r(en) is Lichtletters-Huren.nl bevoegd leveringen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, onverminderd het recht van Lichtletters-Huren.nl op schadevergoeding en zonder dat daardoor klant enig recht op schadevergoeding toekomt. Indien of voor zover Lichtletters-Huren.nl ten behoeve van de klant speciale aanbiedingen doet en/of onder welke vorm of benaming ook kortings- en/of bonusregelingen tot stand brengt of hanteert zullen die aanbiedingen en/of regelingen slechts van toepassing zijn op die de klant die steeds hebben voldaan en voldoen aan hun verplichtingen. Alle gedurende de overeengekomen (huur)periode te vervallen (huur)termijnen zijn direct opeisbaar in geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement van klant, beslaglegging ten laste van of onder de klant, besluit van klant tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van diens onderneming en/of indien de klant één of meer maal een factuur van Lichtletters-Huren.nl niet volledig of niet tijdig heeft voldaan. Indien Lichtletters-Huren.nl zaken van klant onder zich heeft is hij gerechtigd daarop voor zijn vordering retentierecht uit te oefenen totdat klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld. Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is klant over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rentevergoeding verschuldigd per maand of gedeelte van een maand. Indien Lichtletters-Huren.nl zelf en/of door een derde buitengerechtelijke incassowerkzaamheden (laat) uitvoer(t)(en), wordt aan klant buitengerechtelijke kosten als volgt in rekening gebracht:
 
¬∑¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Bij een hoofdsom (exclusief verschuldigde rente) van maximaal ‚ā¨ 2.500,- geldt een vergoeding van 15% van de hoofdsom;
¬∑¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Over de volgende ‚ā¨ 2.500,- geldt een vergoeding van 10%;
¬∑¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Over de volgende ‚ā¨ 5.000,- geldt een vergoeding van 5% met een minimum van ‚ā¨ 40,-
 
Voorts is de klant gehouden de kosten van eventueel door Lichtletters-Huren.nl opgestarte gerechtelijke procedures integraal te voldoen, onder welke kosten vallen de in dat verband gemaakte volledige advocaat- en deurwaarderskosten en alle overige met de procedure(s) gemoeide kosten. Het voorgaande in afwijking van door rechters in het algemeen gehanteerde forfaitaire kostenveroordelingssysteem.

Artikel 7. Garantie en conformiteit 
Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Lichtletters-Huren.nl een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten. Lichtletters-Huren.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Lichtletters-Huren.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door Lichtletters-Huren.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Lichtletters-Huren.nl daarvan in kennis te stellen. Indien Lichtletters-Huren.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

Artikel 8. Klachtenprocedure
Indien tijdens de huurtijd een gebrek of een technisch mankement is ontstaan aan een product waar de klant geen schuld aan heeft, kan Lichtletters-Huren.nl hier een compensatieregeling voor treffen. Om recht te krijgen op de compensatieregeling moet door de klant aan de voorwaarden zijn voldaan dat over het gebrek of mankement in de huurtijd en binnen de beschikbare tijden van de telefonische hulplijn contact opgenomen is met de telefonische hulplijn. Klant moet minimaal drie belpogingen hebben gedaan. Indien Klant geen telefonisch contact kan krijgen met de hulplijn, dient de klant een voicemail in te spreken. Wanneer Lichtletters-Huren.nl geen telefonisch contact kan krijgen met de klant, nadat Lichtletters-Huren.nl drie belpogingen heeft gedaan, in reactie op de belpoging(en) van de klant en Lichtletters-Huren.nl een voicemail ingesproken heeft, vervalt het recht van de klant om een compensatieregeling te ontvangen. Wanneer de klant aan voornoemde voorwaarden heeft voldaan, heeft de klant recht op een compensatieregeling. Deze wordt samen met Lichtletters-Huren.nl opgesteld. De compensatie kan nooit meer zijn dan 80% van de totale huursom.
 
Indien de klant een klacht heeft over een koopproduct en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Lichtletters-Huren.nl, dan kan zij bij Lichtletters-Huren.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de algemene voorwaarden. Lichtletters-Huren.nl geeft de klant zo spoedig mogelijk een reactie op zijn klacht. De klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Artikel 9. Waarborgsom
Lichtletters-Huren.nl is gerechtigd voorafgaand aan enige verhuring van een klant betaling van een waarborgsom te vorderen. Lichtletters-Huren.nl is gerechtigd om al hetgeen hij wegens de verhuring of in verband met het gehuurde van klant opeisbaar heeft te vorderen met de ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan naar keuze van Lichtletters-Huren.nl ook gedurende de looptijd van de huurovereenkomst plaatsvinden. Lichtletters-Huren.nl kan in het laatste geval verlangen dat klant de waarborgsom weer aanvult. Lichtletters-Huren.nl is geen rente over de waarborgsom verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. Van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Lichtletters-Huren.nl niets meer van klant te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Indien de klant een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan Lichtletters-Huren.nl een overeenkomst eenzijdig ontbinden, onverminderd het recht van Lichtletters-Huren.nl op schadevergoeding en zonder dat daarmee enig recht op schadevergoeding ontstaat aan de zijde van klant.

Artikel 10. Huurdagen en termijnen 
De minimale huurtijd is één dag. De klant haalt een product zelf bij een van de afhaaladressen van Lichtletters-Huren.nl op. Tegen extra betaling kan klant ook kiezen voor de mogelijkheid een product te laten afleveren op locatie. Onder de huurtijd wordt verstaan het moment dat een product wordt opgehaald bij een afhaaladres tot het moment dat een product wordt teruggebracht bij het afhaaladres. Wanneer een product door Lichtletters-Huren.nl wordt gebracht op locatie, wordt onder huurtijd verstaan het moment dat een product zijn afgeleverd op locatie tot het moment dat een product wordt opgehaald van locatie. Huurtermijnen lopen door op zaterdagen en zon- en feestdagen. Indien volgens de schriftelijk door ons verstrekte informatie huur voor een halve dag mogelijk is, geldt dit uitsluitend van 8 tot 12 of van 13 tot 17 uur. De huurprijs voor een dag geldt voor 8 uren, voor een weekend 16 uren of twee dagen (weekend is vanaf vrijdag 16 uur tot uiterlijk maandag 9 uur) en voor een week 40 uren. Voor een huurperiode van een dag mag een klant het gehuurde 24 uur behouden, mits de volgende dag een werkdag is. In elk ander geval eindigt de huur op dezelfde dag. De huurperiode omvat mede de benodigde tijd voor montage- en demontagewerkzaamheden. 

Artikel 11. Afleveringslocatie
Indien overeengekomen bepaalt de klant de plaats waar een product wordt opgericht. De klant staat ervoor in dat producten de plaats van oprichting veilig en zonder kans op beschadiging of kans op schade aan andermans zaken, het product en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Het gehuurde product of de gehuurde producten dienen altijd op een droge beschutte plaats met vlakke en stabiele ondergrond te kunnen worden ge√Įnstalleerd, de klant is hiervoor verantwoordelijk. De klant is verplicht Lichtletters-Huren.nl in te lichten over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op, in of boven de grond. Het terrein waarop het product dient te worden geplaatst alsmede de toegangsroute dienen verhard en horizontaal te zijn, goed bereikbaar en berijdbaar met zware vrachtwagens en terreinheftrucks. Lichtletters-Huren.nl is niet verantwoordelijk wanneer het product of de producten niet op de gewenste locatie kan worden geplaatst als deze niet voldoet aan de installatie eisen welke vooraf gecommuniceerd zijn. Wanneer het product of de producten niet droog en beschut en/of op een vlakke en stabiele ondergrond ge√Įnstalleerd kan worden op de locatie behoudt Lichtletters-Huren.nl zich het recht de huurperiode niet in te laten gaan en zullen de kosten voor rekening van de klant komen. Lichtletters-Huren.nl kan van klant verlangen dat deze een andere locatie aanwijst indien de door klant aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico op schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door Lichtletters-Huren.nl van deze bevoegdheid kan klant zich niet jegens Lichtletters-Huren.nl beroepen. Lichtletters-Huren.nl zal tussen de twee √° een half uur nodig hebben voor oprichting. Wanneer Lichtletters-Huren.nl eerder op een locatie aanwezig dient te zijn en te blijven in verband met begeleiding en/of retour, dan geldt hiervoor toeslag. De klant is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de locatie van de komst en aankomsttijd van Lichtletters-Huren.nl. De klant is ook verantwoordelijk voor het verzorgen en/of reserveren van een parkeerplek ten behoeve van Lichtletters-Huren.nl. Eventueel extra gemaakte parkeerkosten komen voor rekening van de klant. De klant staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van een product door Lichtletters-Huren.nl is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is.¬†Schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van een product komt/blijft voor rekening van de klant. De klant is verantwoordelijk voor de (kosten van) stroomtoevoer, stroomverbruik en water aan- en afvoer en verbruik. De prijzen van Lichtletters-Huren.nl zijn gebaseerd op het feit een product op goed bereikbare plaatsen op de begane grond kunnen worden afgeleverd. De kosten van stagnatie van werkzaamheden uit dien hoofde zijn voor rekening van de klant. Lichtletters-Huren.nl is bevoegd extra te maken kosten in verband met het afleveren en terughalen aan klant in rekening te brengen. Als er naar het oordeel van Lichtletters-Huren.nl sprake is van onveilige of onwerkbare omstandigheden is Lichtletters-Huren.nl gerechtigd de montagewerkzaamheden op te schorten of te staken, zonder dat klant in verband daarmee aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Transport geschiedt tegen de door Lichtletters-Huren.nl vastgestelde tarieven. Levering (en retour halen) geschiedt uitsluitend op de begane grond. Wanneer hier van moet worden afgeweken kan dit een meerprijs tot gevolg hebben. Deze meerprijs wordt door Lichtletters-Huren.nl bepaald op basis van extra uren, extra personen en de inzet van extra (hulp)materialen. Als uitgangspunt voor zowel laad- als lostijd geldt maximaal 30 minuten. Lichtletters-Huren.nl houdt zich het recht voor zaken in delen af te laden of te lossen. Indien zaken door Lichtletters-Huren.nl worden bezorgd en/of opgehaald verplicht klant zich voor passende assistentie zorg te dragen. Bij ontbreken van deze hulp zullen er meerkosten worden berekend waarbij als uitgangspunt de gemaakte kosten aan zijde Lichtletters-Huren.nl gelden. In geval van huur zal Lichtletters-huren.nl direct na afloop het gehuurde product of de producten weer afbouwen, tenzij anders overeengekomen is met de klant. Wanneer Lichtletters-huren.nl later dient af te bouwen dan overeengekomen dan geldt hiervoor een toeslag. Gehuurde zaken dienen aan het einde van de huurperiode compleet, ordentelijk en zo dicht mogelijk bij elkaar opgesteld te staan om een spoedig laden en transport te bevorderen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer de uit dit gebrek voortvloeiende kosten in rekening brengt bij klant. Een en ander is ter beoordeling van Lichtletters-Huren.nl. Lichtletters-Huren.nl behoudt zich het recht voor bij zater-, zon- en feestdagen alsmede de bij werkdagen voor 7.00 uur en na 18.00 uur extra kosten in rekening te brengen. Transportmiddelen van Lichtletters-Huren.nl (of derden) kunnen, indien gewenst door Lichtletters-Huren.nl, te allen tijde bij klant worden gestald gedurende dat de gehuurde zaken zich bij de klant bevinden. Lichtletters-Huren.nl verplicht zich niet tot op- en afladen van transportmiddelen alsmede uitstallen of uitventen van zaken bij de klant. Het is klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lichtletters-Huren.nl gehuurde zaken te vervoeren of te doen vervoeren naar een ander adres als omschreven in de overeenkomst.

Artikel 12. Toestemming van derden
Indien voor plaatsing toestemming van derden en/of (bouw-) vergunning nodig is dan wel krachtens (overheids)wet- en/of regelgeving regels worden gesteld aan de plaatsing en/of de levering, draagt klant tijdig zorg voor de verkrijging en/of de voldoening daarvan/aan. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming en vergunningen komt geheel voor risico van klant. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden, van welke aard ook, komen geheel voor rekening van klant, ook indien dergelijke vergoedingen als voorschot door Lichtletters-Huren.nl zijn voldaan.

Artikel 13. Verhuur voor bepaalde tijd
Een gesloten huurovereenkomst geldt voor de daarbij overeengekomen duur. Indien klant niet onmiddellijk aan het eind van die overeengekomen duur de gehuurde zaak of zaken ter vrije en algehele beschikking van Lichtletters-Huren.nl stelt en/of Lichtletters-Huren.nl de gelegenheid geeft het gehuurde terug te halen of te doen halen verbeurt klant aan Lichtletters-Huren.nl per dag een boete gelijk aan de dagelijkse huursom (waar nodig naar rato te bepalen), onverminderd het recht van Lichtletters-Huren.nl volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Verhuur voor onbepaalde tijd
Een verhuring voor onbepaalde tijd dient te worden opgezegd. Opzegging door de klant kan onmiddellijk plaatsvinden als hij zelf het gehuurde bij Lichtletters-Huren.nl terugbezorgt. Als Lichtletters-Huren.nl het verhuurde dient terug te halen, geldt een opzegtermijn van zeven dagen.

Artikel 15. Controle bij ontvangst (en teruggave)
Klant is gehouden een producten of de producten onmiddellijk bij aflevering te controleren en te inspecteren op volledigheid, compleetheid en beschadigingen. Indien klant niet onmiddellijk voor ingebruikname aan Lichtletters-Huren.nl enige reclame uit, wordt een product of worden de producten geacht in goede staat in ontvangst te zijn genomen. Bij teruggave of terugname van het gehuurde geldt dezelfde controleverplichting voor Lichtletters-Huren.nl. Reclames dienen onmiddellijk persoonlijk, telefonisch of schriftelijk te worden gedaan.

Artikel 16. Overige verplichting van de klant
De klant mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lichtletters-Huren.nl aan een ander onderverhuren of wederverhuren of anderszins aan √©√©n of meer derden in gebruik geven en/of het gehuurde gebruiken op andere wijze en/of voor een ander doel dan overeengekomen is. De klant mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming en volgens eventueel van toepassing zijnde bedieningsvoorschriften gebruiken. De klant zal aan het gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan. Het ‚Äď tijdelijk en/of zelf ‚Äď aanbrengen van enige wijziging aan het gehuurde of de constructie daarvan is voor rekening en risico van de klant. Voor de gevolgen van dergelijke ‚Äď tijdelijke ‚Äď wijzigingen is Lichtletters-Huren.nl niet aansprakelijk. De klant zal elke aanspraak van derden vanwege (gebruik van) het gehuurde afwijzen en vrijwaart Lichtletters-Huren.nl dienaangaande. De klant dient Lichtletters-Huren.nl onmiddellijk van een dergelijke aanspraak in kennis te stellen. De klant dient Lichtletters-Huren.nl onmiddellijk in te lichten indien beslag gelegd wordt op het gehuurde of op zaken die aan de klant toebehoren of bij de klant in gebruik zijn of wanneer zich enige andere omstandigheid voordoet die de eigendomsrechten van Lichtletters-Huren.nl zouden kunnen aantasten. De klant dient in een voorkomend geval de beslagleggende partij over de verhuring in te lichten en deze te informeren omtrent de naam-, adres-, woonplaats-, telefoon- en contactgegevens van Lichtletters-Huren.nl. Vanaf het moment dat het gehuurde ter beschikking van klant staat tot het moment waarop de huurovereenkomst eindigt of, indien later, het gebruik van het gehuurde door klant eindigt, is klant verplicht alle in redelijkheid te nemen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het gehuurde of enig onderdeel daarvan ook feitelijk te nemen. Schade aan of verlies van het gehuurde, veroorzaakt door personen of zaken van wie of waarvan klant gebruik maakt, en elke daaruit voor Lichtletters-Huren.nl voortvloeiende schade (daaronder begrepen huurderving) komt voor rekening van de klant.¬†¬†De klant is verplicht Lichtletters-Huren.nl op elk moment toegang te verlenen tot inspectie van het gehuurde en/of voor het plegen van onderhoud. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste energiemiddelen (stroom, brandstof enz.).¬†De klant geeft Lichtletters-Huren.nl de volledige rechten over alle foto‚Äôs die gemaakt worden tijdens een evenement. Lichtletters-Huren.nl heeft het recht om alle foto‚Äôs die gemaakt worden tijdens het evenement te gebruiken voor on- en offline promotie van het bedrijf indien anders overeengekomen met de huurder.

Artikel 17. Telefonische ondersteuning tijdens huurperiode
Indien gedurende de huurtijd problemen met een product ontstaan, biedt Lichtletters-Huren.nl telefonische ondersteuning, welke te bereiken is op: +31(0)412250033. Kies na sluitingstijd voor keuzetoets 1 voor de noodlijn. Lichtletters-Huren.nl zal te allen tijde eerst proberen alle problemen telefonisch op te lossen. Klant dient hieraan mee te werken. Wanneer Klant niet meewerkt aan het telefonisch proberen op te lossen van het probleem, dan ligt het oplossen buiten de macht van Lichtletters-Huren.nl. Hiermee vervalt het recht van Klant op compensatie en/of restitutie in welke hoedanigheid dan ook. Als het probleem telefonisch niet opgelost kan worden, zal Lichtletters-Huren.nl naar het best van zijn vermogen het probleem verder proberen op te lossen. De telefonische ondersteuning is beschikbaar 24 uur per dag van maandag tot en met zondag bereikbaar.

Artikel 18. Defecten of gebreken
Bij in ontvangst name gaat de klant akkoord met het volledig functioneren van het product of de producten, tenzij anders is overeengekomen. Defecten of gebreken die zijn ontstaan tijdens een huurperiode door opzet of schuld door de klant, worden vergoed door de klant. De klant draagt tevens het risico voor het gebruik van het product of de producten tijdens de huurperiode door derden. Indien een derde door opzet of schuld tijdens de huurperiode defecten of gebreken aanricht, zal de klant deze aan Lichtletters-Huren.nl vergoeden. 

Artikel 19. Aansprakelijkheid van Lichtletters-Huren.nl 

Dit artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.¬†Lichtletters-Huren.nl zal overeengekomen termijnen voor levering, bezorging en/of terughalen nakomen. Lichtletters-Huren.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid indien hij op grond van overmacht niet in staat is tot tijdige levering, bezorging en/of terughalen.Lichtletters-Huren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op haar website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Lichtletters-Huren.nl. Lichtletters-Huren.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de klant en/of derde verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Lichtletters-Huren.nl kenbaar behoorde te zijn.¬†Lichtletters-Huren.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect, daaronder in ieder geval ‚Äď maar uitdrukkelijk niet uitsluitend ‚Äď begrepen gevolgschade, geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie,¬†aan personen of zaken ontstaat. Klant vrijwaart Lichtletters-Huren.nl dus in alle gevallen van aansprakelijkheid voor schade welke derden vanwege handelen of nalaten van Lichtletters-Huren.nl op Lichtletters-Huren.nl wenst te verhalen. Indien een klant voor enige werkzaamheid, zoals laden, lossen of dergelijke, gebruik maakt van de diensten van personeel of van een personeelslid van Lichtletters-Huren.nl, wordt geacht dat zodanig personeel(slid) op dat moment in ondergeschiktheid aan of onder verantwoordelijkheid van klant werkzaam is en dat klant ‚Äď ook ten opzichte van Lichtletters-Huren.nl ‚Äď op dat moment aansprakelijk is voor handelen van dat personeel(slid).¬†Indien Lichtletters-Huren.nl aansprakelijk wordt gehouden, zal Lichtletters-Huren.nl uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Lichtletters-Huren.nl verplichtingen. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot maximaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.¬†In geen geval is Lichtletters-Huren.nl aansprakelijk voor: indirecte en/of gevolgschade; immateri√ęle schade en schade welke hoger ligt dan het bedrag (excl. Kosten en BTW) gelijk aan de contractwaarde en in het uiterste geval schade hoger dan waarvoor Lichtletters-Huren.nl in het voorkomende geval is verzekerd.¬†De aansprakelijkheid van Lichtletters-Huren.nl jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Lichtletters-Huren.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Lichtletters-Huren.nl ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lichtletters-Huren.nl in staat is adequaat te reageren. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Lichtletters-Huren.nl meldt. In geval van overmacht is Lichtletters-Huren.nl niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de klant ontstane schade.
 
Artikel 20. Overmacht
Indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht, zal Lichtletters-Huren.nl niet aansprakelijk zijn voor de schade. Onder overmacht wordt verstaan: Alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Lichtletters-Huren.nl, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is. Onder overmacht wordt mede maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Lichtletters-Huren.nl zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Lichtletters-Huren.nl of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Lichtletters-Huren.nl overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Lichtletters-Huren.nl heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst.

Artikel 21. Annulering 
Een met Lichtletters-Huren.nl aangegane (huur)overeenkomst kan slechts op schriftelijk verzoek van de klant en met schriftelijke instemming van Lichtletters-Huren.nl en tegen betaling van annuleringskosten worden geannuleerd. Deze kosten bedragen:
 
·       40% van de huurprijs bij annulering meer dan drie maanden voor aanvang van de huurperiode;
·       50% van de huurprijs bij annulering meer dan twee maanden voor aanvang van de huurperiode;
·       60% van de huurprijs bij annulering meer dan één maand voor aanvang van de huurperiode;
·       70% van de huurprijs bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de huurperiode;
·       80% van de huurprijs bij annulering korter dan één week voor aanvang van de huurperiode. 
 
Op de aanvangsdatum van de reservering vervalt het recht op annulering en op restitutie van de volledige opdrachtsom of een deel hiervan. Indien de klant een product niet ophaalt of niet gebruikt, vervalt eveneens het recht op annulering en op restitutie van het volledige bedrag of een deel hiervan.

Artikel 22. Ontbinding / Opzegging
Lichtletters-Huren.nl behoudt zich het recht de huurperiode voortijdig te be√ęindigen wanneer er dreigend gedrag voordoet tegen √©√©n of meer medewerkers van Lichtletters-Huren.nl of er zich een dreigende of onveilige situatie voordoet op een evenement of de locatie, wanneer er misbruik gemaakt wordt van het gehuurde of andere materialen die toebehoren aan Lichtletters-Huren.nl door aanwezigen op de locatie en wanneer er materiaal van Lichtletters-Huren.nl wordt beschadigd of beschadigd dreigt te worden door toedoen van de klant, gasten van de klant of andere aanwezigen op de locatie op het evenement. Indien er door Lichtletters-Huren.nl wordt overgegaan tot vroegtijdige be√ęindiging van de huur door een van de bovenstaande redenen of gebeurtenissen, zal het volledige factuurbedrag gewoon moeten worden voldaan door de klant en zal Lichtletters-Huren.nl de resterende huurperiode niet compenseren.¬†Lichtletters-Huren.nl is bevoegd om de (huur)overeenkomst ‚Äď voor zover niet anders bepaald ‚Äď met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien klant √©√©n of meer verplichtingen jegens Lichtletters-Huren.nl niet of niet naar behoren nakomt, √©√©n en ander onverminderd het recht van Lichtletters-Huren.nl op schadevergoeding. Lichtletters-Huren.nl is bevoegd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer klant surs√©ance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer op klant de WSNP-regeling van toepassing wordt verklaard of wanneer klant besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

Artikel 23. Risico van het gehuurde
Klant draagt vanaf het moment dat het gehuurde door klant afgehaald is, dan wel door Lichtletters-Huren.nl op locatie aangevoerd is en tot het moment van de feitelijke terugname ervan door Lichtletters-Huren.nl het gehele risico van en de verantwoordelijkheid voor het gehuurde. Klant is verplicht het gehuurde te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade of beschadiging wegens verlies, diefstal, brand, storm, vandalisme, vernieling, etc. Klant is verplicht elke schade aan het gehuurde onmiddellijk aan Lichtletters-Huren.nl te melden. Zonder toestemming van Lichtletters-Huren.nl mag klant niet tot reparatie overgaan. Reparatie van of verandering aan het gehuurde mag slechts door of vanwege Lichtletters-Huren.nl plaatsvinden. Indien het gehuurde buiten de schuld van klant een gebrek vertoont of is beschadigd zal Lichtletters-Huren.nl indien dit nodig en mogelijk is het gehuurde terugnemen en voor een vervangend gehuurde zorgdragen. Indien er geen vervangend gehuurde beschikbaar is, zal klant voor dat geval het recht hebben de overeenkomst te be√ęindigen, waarbij klant elk recht op schadevergoeding prijsgeeft. Lichtletters-Huren.nl is niet verplicht beschadigde zaken terug te nemen of te ruilen. Indien het gehuurde al dan niet gedeeltelijk door breuk of vermissing niet kan worden teruggegeven, heeft Lichtletters-Huren.nl het recht de vervangingswaarde van klant te vorderen. Als het gehuurde een gebrek vertoont of beschadigd is door schuld, toedoen of nalatigheid van de klant, wegens bijvoorbeeld onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte onderdelen of enige andere reden, niet zijnde gewone slijtage, is Lichtletters-Huren.nl gerechtigd de kosten van het herstel of de reparatie aan klant te berekenen. Klant is zelf aansprakelijk voor eventuele boetes (bekeuringen e.d.) Opgelegd ten tijde van gebruik door klant zelf of door √©√©n of meer van door hem aangewezen personen van door Lichtletters-Huren.nl ter beschikking gestelde transportmiddelen dan wel welke zaken dan ook. Het complete bedrag van de beschikking zal worden doorberekend aan de klant, verhoogd met 5% administratiekosten.

Artikel 24. Einde van de huur en teruggave van het gehuurde
Bij het einde van de huur dient het gehuurde in dezelfde conditie waarin het is verstrekt, geheel gereinigd en onbeschadigd, ter beschikking van Lichtletters-Huren.nl te worden gesteld. Indien blijkt dat het gehuurde een gebrek vertoont, beschadigd is of niet voldoende gereinigd is, is Lichtletters-Huren.nl gerechtigd de klant de kosten van herstel of reiniging in rekening te brengen. Indien klant niet in staat is het gehuurde aan Lichtletters-Huren.nl terug te leveren, althans het gehuurde niet aan Lichtletters-Huren.nl teruglevert, is Lichtletters-Huren.nl gerechtigd van klant de vervangingswaarde van het gehuurde te vorderen.

Artikel 25. Verbod op namaak of inbreuk op rechten
Klant verklaart de rechten van Lichtletters-Huren.nl op de ontwerpen van zaken te zullen eerbiedigen en geen materialen of onderdelen ervan te zullen namaken. Alle door Lichtletters-Huren.nl in opdracht van klant vervaardigde tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, berekeningen en modellen blijven eigendom van Lichtletters-Huren.nl, die daarop de enige auteursrechthebbende is.

Artikel 26. Eigendomsvoorbehoud
Verkoop en levering van goederen vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud, hetgeen betekent dat Lichtletters-Huren.nl eigenaar blijft van alle aan klant geleverde of nog te leveren goederen zolang klant niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit alle koop-/verkoopovereenkomsten tussen klant en Lichtletters-Huren.nl, werkzaamheden die zijn verricht in het kader van de koop-/verkoopovereenkomsten en/of schade wegens het niet nakomen van de koop-/verkoopovereenkomsten door klant. Lichtletters-Huren.nl blijft eigenaar van alle aan klant verkochte/geleverde en nog te verkopen/leveren goederen zolang klant niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Lichtletters-Huren.nl, bestaand dan wel toekomstig en uit welken hoofde dan ook, heeft voldaan.


Artikel 27. Slotbepalingen
Op alle overeenkomsten tussen Lichtletters-Huren.nl en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lichtletters-Huren.nl gevestigd is. Indien een bepaling in deze Algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Lichtletters-Huren.nl
Maasdijk 4
5366AB, Megen
Tel: +31(0)412250033
Email: info@lichtletters-huren.nl
Kvk: 62531816
BTW: NL002280027B83

Versie 1.5 ‚Äď juni 2020